Marcali Járás

A Marcali Járás jellemzése

 

Természeti adottságok:
A Marcali Járás Belső- Somogy homokvidékén helyezkedik el. Geomorfológiai körzetei: Marcali-hát, Kis-Balaton és Dráva völgy közötti homokfelszín, Nagyberek és Dráva völgy közötti homokterület. A mérsékelten meleg, mérsékelten nedves éghajlatú kistáj területének 90%-át agyag bemosódásos barna erdőtalaj borítja, amely a mezőgazdasági tevékenység alapjául szolgál.

 

Közlekedés földrajzi helyzet:
A Marcali Járás területén a 7-es számú főút, a 68-as számú főút, a 61-es számú főút, illetve a Budapest- Nagykanizsa és a Balatonszentgyörgy- Somogyszob vasútvonal halad át.

 

Demográfia:
A Marcali Járás népesség száma: 33.108 fő, . A népesedési tendencia az utóbbi években kedvezőtlenül alakult: természetes fogyás jellemző a településeken (kivétel 5 település), a migráció mérlege az elvándorlás irányába mozdult el. Az aktív keresők aránya a következőképpen oszlik meg: a mezőgazdaságban dolgozók aránya 30,3 %, az iparban foglalkoztattak aránya 26,9%, a szolgáltató szektorban dolgozók aránya 42,8%. Ez a megoszlás a marcali kistérség településein változó. A falvakban többnyire mezőgazdaságban, a kistérség centrumában az iparban és a szolgáltató szférában dolgoznak többségben.

 

Településszerkezet:
A Marcali Járás településhálózatát egyrészt a természeti feltételek, másrészt a történelmi fejlődés határozta meg. A települések 50%-a 1000 főnél kevesebb lélekszámmal rendelkezik, azaz aprófalvas településhálózat alakult ki, ennek következtében az aprófalvakra jellemző tendenciák érvényesülnek a vidéken: kevés munkaalkalom, kedvezőtlen infrastrukturális ellátottság (közlekedési elzártság, alacsony kereskedelmi ellátás, kedvezőtlen közlekedési kapcsolatok).

 
A térség gazdasági jellemzői

 

Vállalkozások:
A Marcali Járáson belül koncentrálódás figyelhető meg, ugyanis a vállalkozások döntő része (1062 az 1766-ból) Marcaliban található. A Marcalitól jóval kisebb, de kistérségi vonatkozásban relatíve jelentősnek mondható gazdasági központnak tekinthető Böhönye és Kéthely. Az egyéni vállalkozások aránya az összes vállalkozáson belül 75 %, ami jóval felülmúlja az országos átlagot (58%). Ez azért nem előnyös, mert a gazdasági potenciál meghatározó keretét a jogi személyiségű gazdasági szervezetek adják, és a viszonylag jelentősebb tőke és a fejlettebb forma miatt ezekhez kötődhet térségi növekedési és foglalkoztatási várakozás.

 

Kulturális adottságok, turisztikai vonzerők

 

A kulturális turizmust vonzó térséginél, megyeinél nagyobb hatókörű eseményeket reprezentálnak a királyi szakácsi címért való évenkénti vetélkedés Nagyszakácsiban, a Berzsenyi Mézesnapok Niklán, a Marcali Nemzetek Fesztiválja, valamint a már hagyományosnak tekinthető Gólya Fesztivál Mesztegnyőn, amely a természeti és kulturális értékek sajátos ötvözeteként vonz hazai és nemzetközi érdeklődőket.
Kéthelyen és Mesztegnyőn nemzetiségi, rokoni kapcsolatok révén a lakosság egy része valamilyen országon kívüli kötődéssel is rendelkezik, aminek nagy szerepe van a kulturális sokszínűség megőrzésében, továbbá a rokonturizmus kereteit túllépő vendégforgalom fejlődésében.
A járás egyházi építészeti értékei általában jó állapotban vannak, megtekintésük azonban nem jelent önálló motivációt, csak kiegészítő programelemként jeleníthetők meg. Marcali rk. temploma a XV. századig visszavezethető múlttal rendelkezik, rajta jól felismerhetők a gótikus stílusjegyek. Mesztegnyő rk. temploma és a vele egybeépült egykori kolostor, amely ma az alapfokú oktatás intézményeit foglalja magában valóban impozáns látványt nyújt. Szenyér 700 éves temploma, román-gótikus stílusban épült, körülötte temető található. Pusztakovácsi-Kürtöspuszta középkori eredetű kápolnája mellett fa harangláb áll. Vésén a Kovács Múzeum, Niklán a Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum, Vörsön az ország legnagyobb betlehemi jászol, Somogyzsitfa-Szőcsénypusztán a barokk kápolna a település büszkesége. Tapsonyban 1895-ből származó fa harangláb vonja magára a figyelmet. A Hollád felett szerényen őrködő Szent Donát kápolna kedvelt megállóhelye a környékben barangolóknak.
A kistérség falvaiban itt-ott felbukkannak olyan népi építészeti értékek, amelyek intenzívebben bevonhatók a turisztikai kínálatba. Balatonújlakon a Kossuth Lajos utcában több parasztház is megidézi a letűnt idők hangulatát. A vízimalom és molnárház Varászlón országos védettséget élvez, a hozzá tartozó Pali tóval és Tündér-szigettel együtt, idegenforgalmi hasznosításuk vonzerőt teremtene. A faluban 1844-ben épült Boronkay-kúria kulturális vagy turisztikai célú újraélesztése a térség látogatottságát növelné, a község büszkesége az 1848-ban épült hatszintes magtár épület. A Boronka TK területén korábban számtalan vízimalom működött, ezek rekonstruálása, revitalizálása részben a táji értékeket növelné, részben információs pontok befogadására lennének alkalmasak. Ezen létesítmények, illetve a térségben már működő tájházak programcsomag részeként értékesíthetők eredményesen. A jövőben tehát törekedni kell olyan kiegészítő programok szervezésére, mint helyszíni népművészeti, kézműves bemutatók, kenyérsütés, táncház, amelyekbe a vendégek is bekapcsolódhatnak.
A népi építészeti értékek fontos képviselői a régi pincék, présházak, amelyek napjainkban önálló turisztikai programként is megállják a helyüket, Kéthely, Marcali, Mesztegnyő, Somogyszentpál és Táska e téren már hírnevet szerzett magának.
A még élő, vagy feléleszthető néphagyományok, kézműves mesterségek olyan erőforrást jelentenek a turizmus fejlesztésében, amelyek a természeti környezet értékeinek megőrzését szem előtt tartó szelíd turisztikai formák fejlesztéséhez kínálnak alapot.
Meszegnyőn összegyűjtötték a jeles napi szokásokat, a pásztorélet hagyományait, a Faluházban a vendégek kitanulhatják a szövés, fonás, sütés, főzés csínját-bínját, ősztől tavaszig a néprajzi iskola, nyáron a népművészeti tábor, illetve egész évben a természetismereti tábor működik itt.
A Böhönyén tevékenykedő szíjgyártó iparos műhelye önálló turisztikai attrakcióként is megjeleníthető, különösen lószerszámai nevezetesek. Hasonló szerepet tölt be Takács Vendel fafaragó - Nikla - munkái a betyárvilágot idézik. Fafaragó tevékenykedik még Mesztegnyőn és Böhönyén, a kosárfonás művészete pedig megcsodálható Táskán.
A böhönyei Német-magyar katonai temető kegyeleti emlékhelyként készteti rövid megállásra a tájékozott turistát.
A műemlékek közül a turizmusban, a jövőben is kiemelkedő szerepet fog játszani az 1872-ben épült somogyfajszi Kund-kastély, amely ma még szerény körülmények között természetvédelmi- és idegenforgalmi információs központként tevékenykedik nagy sikerrel. A térség számos kastélya még ma is közszolgálati célokat szolgál, turisztikai hasznosításuk sok esetben nem is várható. Ilyenek a Széchenyi-kastély Marcaliban, Pusztakovácsi három kastélya közül kettő, a böhönyei Festetics-kastély. A kéthelyi Hunyadi-kastély tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat a közeli jövőben el kívánja adni az épületet, ezzel megteremtődik a lehetősége a kastély közcélú hasznosításának, amit a kistérség szereplői is támogatnak.
Eseti rendezvények szereplőiként a turisztikai vonzerők részét képezik azok a civil szerveződések, amelyek, a térség hagyományainak őrzésében rendkívül fontos szerepet játszanak. A balatonszentgyörgyi Kis-Balaton Táncegyüttes, a kéthelyi Asszonykórus, a marcali Baglas Néptáncegyüttes, a mesztegnyői Honismereti és Természetvédő Egyesület, a nemesvidi Hagyományőrző együttes, a táskai Asszonykórus őrzi a népviseletet és a hagyományokat.
A kulturális turizmus kínálatában sajátos vonzerőt jelenthetnek, a kistérség különleges településformát mutató falvai: Tapsony jellegzetes sugaras rendszerben épült település, a központi térről öt irányba futnak ki az utcák ? az eredeti településkép megőrzése a térségi szintű településrendezési irányelveknek részét kell, hogy képezze. Pusztakovácsi 7 km hosszú egyutcás falu. Megfelelő interpretálással ezek az értékek kiegészítő programként piacképessé tehetők a turizmus piacán. A Boronka-melléki és a Kis-balatoni Tájvédelmi körzetet gazdag és ritka élővilágának köszönhetően egyre több turista keresi fel. A lovas, horgász és vadász turizmus egyre inkább teret hódít. Ennek kiszolgálására egyre több helyen foglalkoznak falusi vendéglátással, szállásadással. Marcalin kívül minőségi szálláshely-szolgáltatás található Mesztegnyőn, Nemesdéden, Nemesviden, Balatonújlakon, Kéthelyen, Gadányban, Vésén.
Az országban egyedüliként Pusztakovácsi faluban létezik egyetemi szintű oktatás a Miskolci Egyetem egyik kihelyezett tagozatának köszönhetően. 

2004. január 23-án megalakult önkéntes alapon a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás, amelynek mind a 34 település tagja. A társulás által elnyert támogatási összeget a hétvégi központi ügyelet, szociális és gyermekjóléti szolgálat fejlesztésére, illetve pályázatok önrész kiegészítésére fordítjuk.
Mindez annak köszönhető, hogy teljes egyetértésben tudunk együtt dolgozni, együtt gondolkodni az egész kistérségben élő emberek biztosabb jövője érdekében.

 

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal:

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításához. Szolgáltatásaink használatával ön beleegyezik a cookiek használatába.